പ്ലാന്റാണ്

മച്ലെഅയ ചൊര്ദത സത്തിൽ ശിൽപശാല, സന്ഗുഇനരിനെ

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേണ്ടി വെയർഹൗസ്

1513589152

അസംസ്കൃത വസ്തു (ഫലം ഷെൽ)

1513589133

അസംസ്കൃത വസ്തു (ഫലം ഷെൽ)

1513589112

സുല്ഫതിന്ഗ് മുമ്പ് അസംസ്കൃത ജലചൂഷണം

1513589076

അസംസ്കൃത ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സമ്മർദ്ദം ഫിൽട്ടർ

1513589043

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കുളമോ നിര

1513589021

എം.സി വേർതിരിക്കൽ ടാങ്ക്

1513589001

എം.സി വേർതിരിക്കൽ ടാങ്ക്

1513588989

ചൂടാകുന്നതിനും ബോയിലർ

1513588965

അസംസ്കൃത ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് മദ്യം ജലചൂഷണം ടാങ്ക്

1513588942

© പകർപ്പവകാശം - 2005-2018: എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.
WhatsApp Online Chat !