බලාගාරය කෘමි නාශක, දිලීර නාශක, Bactericide සහ Virucide සඳහා සාරය

වසර ගණනාවක් 'පර්යේෂණ, නිෂ්පාදනය හා අලෙවියෙන් පසු, අපි සංවර්ධනය හා කෘමි නාශක, දිලීර නාශක, Bactericide සහ Virucide අදාළ කිරීමට සුදුසු වන ලෙස ප්රචලිත කෙරෙන පිරිවිතරයන්ට හා ගුණාත්මකභාවය ශාක කොටස්, නිර්මාණය කර ඇත.

විවිධ සකස්කිරීම හා අඩු වියදම් සඳහා සැකසුණු පිරිවිතර, සියලුම ස්වභාවික අමුද්රව්ය කාබනික හා පාරිසරික කෘෂිකර්ම ප්රමිතීන් සපුරාලීමට.

© ප්රකාශන හිමිකම - 2005-2018: සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.
WhatsApp Online Chat !