නිෂ්පාදනය මූලික

Macleaya cordata උද්ධෘත වැඩමුළුව, Sanguinarine

අමුද්රව්ය සඳහා ගබඩා

1513589152

අමු ද්රව්ය (පළතුරු ෂෙල්)

1513589133

අමු ද්රව්ය (පළතුරු ෂෙල්)

1513589112

sulfating පෙර අමු නිස්සාරණය

1513589076

අමු නිස්සාරණය කිරීම සඳහා පීඩනය පෙරහන

1513589043

අමුද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා Percolation තීරුව

1513589021

මහ නගර සභා මෙච්චරයි ටැංකිය

1513589001

මහ නගර සභා මෙච්චරයි ටැංකිය

1513588989

උණුසුම් කිරීමට බොයිලේරු

1513588965

අමු නිස්සාරණය කිරීම සඳහා මත්පැන් නිස්සාරණය ටැංකිය

1513588942

© ප්රකාශන හිමිකම - 2005-2018: සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.
WhatsApp Online Chat !