page_banner

Biz hakda

JL EXTRACT CO., LTD

Kompaniýanyň tertibi

JL-Extract ösümlik ekstraktlaryny we nebit we tebigy maddalary öndürmäge we üpjün etmäge borçlanýar, esasan iýmit goşundysynyň önümine, öý haýwanlarynyň iýmitine, botanika insektisidine, iýmit we kosmetika we ş.m. önümlerine üns berýäris.

JL-Extract 2005-nji ýyldan bäri ösümlik ekstraktlarynyň hataryna girýär we ösümlik ekstraktlaryny we nebit we tebigy maddalary öndüriji we üpjün ediji hökmünde ösýär. Işimiz ösýärkä, 2008-nji ýylda öz zawodymyzy gurduk we şondan soň Hunan welaýatynyň Şanxi welaýatynda ýerleşýän 4 sany bilelikdäki kärhana kömekçi zawodyny oýlap tapdyk. Şeýle hem, 2018-nji ýylda TLC, UV we HPLC we ş.m. analiz etmek üçin suwuk we gaz hromatografy bilen enjamlaşdyrylan Nanjingde laboratoriýa gurduk.

about us
about us
about us

Üstünliklerimiz

Dowamly önümçilik

Üznüksiz durnukly üpjünçiligiň we has az çykdajylaryň kepillendirilmegi üçin çig mal bazalarynda kömekçi zawodlara eýe bolmak.

Baý tejribe

Hususy hil talaplaryny we prosesi gowulandyrmagy goldaýan baý önümçilik tejribesi bolan ökde tehnikler.

Hünär synagy

Öz laboratoriýamyzda we üçünji tarap synagynda giňişleýin indeks synagyny kabul etmek.

Hünär şahadatnamasy

ISO9001: 2015 Iýmit goşundylary we iýmit premiksinde kepillendirilen hil gözegçiligi we FAMI-QS kepillendirilen.

test (1)
test
test

Qualityokary hil

Hiliň ýokary derejesini ýokarlandyrmak üçin ähli çeşmeleri jemläp bileris we müşderileriň ýöriteleşdirilen önümlere dürli isleglerini kanagatlandyryp bileris. Mazmuna, çyglylyga, mikrobiologiýa çägine, çözülişine, çözüji galyndysyna, agyr metallara, dioksine we ş.m. talaplara laýyk gelýän islegi kanagatlandyrmak we gaýtadan işlemegi gowulandyrmak üçin material ýygnamagyna gözegçilik etmek ukybymyz bar.

Biziň bazarymyz

Işimizi kadalaşdyrmak we müşderileriň hil ulgamy bilen tanyşmak üçin,
BUREAU VERITAS şahadatnamasy ISO9001: 2005 we FAMI-QS (Ver.6) tarapyndan 2020-nji ýylyň dekabrynda kepillendirildi.
Elmydama özara bähbitlere esaslanýan uzak möhletli iş alyp barýarys, Indi önümlerimiz Ispaniýa, Awstriýa, Germaniýa, ABŞ, Koreýa, Japanaponiýa, Hindistan, Kanada, Awstraliýa, Meksika, Malaýziýa, Russiýa, Gollandiýa, Italiýa, Ukraina, Angliýa eksport edilýär. we ş.m.

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Bu gün gazananlarymyz üçin köne müşderilerimize sag bolsun aýdýarys we bilelikde öňe gidişlik edýäris, şol bir wagtyň özünde täze müşderiniň geljegi döretmek üçin bize goşulmagyny garşylaýarys.


+86 13931131672